Lika lön för lika arbete – en självklarhet?

Lönekartläggningar ska göras av alla arbetsgivare, för att få klarhet i om det förekommer orättvisor inom lönesystemet som kan ha koppling till kön. Det kan ibland vara svårt för anställda att veta om deras lön går i linje med vad deras arbetskamrater tjänar och orättvisor kan därför förekomma i det dolda.

”I Sverige är det lag på att alla ska ha samma lön för lika arbete, oavsett kön.”

Frågan om lika lön för lika arbete har blivit en allt mer omtalad fråga, då jämställdhetsfrågor över lag har kommit att bli allt mer aktuella på senare tid. Att ha en jämställd lön är för många en extra viktig fråga och att kartlägga löneskillnader för att göra sig av med dem är ett effektivt tillvägagångssätt, då man får eventuella skillnader svart på vitt och minskar risken för att arbetsgivare bortförklarar löneskillnader med andra orsaker.

Lag på lika lön oavsett kön

I Sverige är det lag på att alla ska ha samma lön för lika arbete, oavsett kön. Alla arbetsgivare ska därför genomföra både en analys och en lönekartläggning på arbetsplatsen varje år, för att försäkra sig om att en sådan diskriminering inte förekommer. Arbetsgivaren måste alltså med säkerhet bevisa att olika löner på arbetsplatsen inte har någon koppling till kön.

Lagen är på de anställdas sida

Om man som anställd upplever att det trots allt förekommer könsdiskriminerande löneskillnader på sin arbetsplats, kan man anmäla det till DO (diskrimineringsombudsmannen), så de kan gå igenom ärendet juridiskt. Om den anställda skulle få rätt i ärendet, kan den komma att kompenseras ekonomiskt och arbetsgivaren blir även skyldig, enligt lag, att åtgärda problemet omgående.

Om arbetsplatsen har minst tio anställda, ska arbetsgivaren även dokumentera resultaten av lönekartläggningen och göra en uppföljning under kommande år.